Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Av NSF, 10.02.2015

Arbeidsmiljøloven § 14-4a gir deltidsansatte rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 

Bestemmelsen lyder: 

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.  

Nærmere om bestemmelsen

Bestemmelsen gir deltidsansatte som jevnlig har jobbet ut over avtalt arbeidstid de siste 12 måneder, rett til stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid i denne perioden. En typisk situasjon vil være der hvor en arbeidstaker har arbeidet ekstravakter/merarbeid i tillegg til en deltidsstilling. Retten til stillingsutvidelse gjelder uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet for merarbeid.

Bestemmelsen får imidlertid ikke anvendelse i situasjoner hvor arbeidstaker arbeider ut over sin faste stilling gjennom en avtalt, midlertidig stilling, f. eks. i et vikariat.  

Vilkåret for rett til utvidet stilling er at arbeidstaker jevnlig har arbeidet ut over avtalt arbeidstid i de siste 12 måneder. I dette ligger at merarbeidet har vært utført med en viss hyppighet, og at det har vært en noenlunde stabil bruk av merarbeid. Dersom merarbeidet bare har vært utført rent sporadisk, f. eks. i forbindelse med ferieavvikling eller lignende, vil vilkåret «jevnlig» ikke være oppfylt. Det må også ha vært et visst innslag av merarbeid i den ordinære driften i virksomheten. På den annen side er det ikke nødvendig at merarbeidet har vært spredt jevnt ut over hele referanseperioden. Vilkåret må vurderes skjønnsmessig ut fra en konkret vurdering.

Dersom vilkåret om jevnlig merarbeid er oppfylt, gir bestemmelsen rett til en stillingsstørrelse som tilsvarer den arbeidstiden vedkommende faktisk har arbeidet i 12 måneders perioden. Merarbeidet vil ofte kunne variere noe i omfang fra uke til uke, og faktisk arbeidstid vil da måtte fastsettes ut fra den gjennomsnittlige arbeidstid i 12 måneders perioden.

Bestemmelsen gir rett til stillingsutvidelse i den type stilling som vedkommende faktisk har utført merarbeidet i.  Også det nærmere innholdet i stillingen, slik som plassering av arbeidstid og arbeidssted, skal tilsvare det som er utført som merarbeid i den aktuelle perioden.

Dersom merarbeidet har vært utført på ett eller flere andre enheter/avdelinger enn sykepleierens hovedarbeidssted, må vedkommende akseptere at stillingsutvidelsen omfatter arbeid på disse enhetene, dersom arbeidsgiver ønsker dette. På samme måte vil en sykepleier som har tatt ekstravakter på helger/kveld/natt kunne bli tilbudt stillingsutvidelse med tilsvarende omfang av ubekvemme vakter.

Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

Bestemmelsen fastsetter et unntak fra retten til utvidet stilling i de tilfeller der arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger foreligger et behov for merarbeidet.  Arbeidsgiver må legge fram informasjon som gjør det mulig for arbeidstaker og eventuelt Tvisteløsningsnemnda å etterprøve arbeidsgivers påstand. Det avgjørende vil være hvorvidt og i hvilken grad arbeidsgiver kan sannsynliggjøre at virksomheten ikke lenger har behov for merarbeidet i tiden framover. Dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det bare vil være bruk for en del av merarbeidet, eksempelvis at kun 50 prosent av merarbeidet trengs neste år, innebærer dette at den deltidsansatte vil ha krav på stilling tilsvarende denne delen.

 

Eksempel på saker

En sykepleier som er fast ansatt i 50 prosent stilling, men som jevnlig påtar seg ekstravakter (merarbeid). Dersom hun/han i løpet av de siste 12 måneder har arbeidet ekstravakter som i gjennomsnitt i perioden utgjør 30 prosent, kan sykepleieren ha krav på fast stilling i 80 prosent.

 

Saksgang

Arbeidstaker kan selv fremme krav om utvidet stilling etter denne bestemmelsen. Det er ingen formkrav for et slikt krav, men lønnsslipper og arbeidsplaner kan være relevant dokumentasjon.

Dersom du har behov for bistand, ta kontakt med tillitsvalgt.