Faglig og politisk arbeid

Faggruppen følger NSFs formål og prinsipper og vektlegger de prioriteringer som angår faggruppen spesielt.

Høringer

NSF-SPoR deltar i flere politiske høringer som angår fagfeltet og sykepleie generelt. Faggruppen kommer også med innspill til høringer hvor NSF som organisasjon er høringsinstans.