Utlysning av stipend til SPoR medlemmer

Illustrasjon psykisk helse og rus

Illustrasjon

Styret har i 2022 beslutte å prioritere stipend til medlemmer i faggruppen.

Medlemmer av NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus har mulighet til å søke om stipend for deltakelse på faglige arrangementer som f.eks kurs, seminarer, konferanser, som faller inn under faggruppens innsatsområder.

Det er satt av kr 75.000, - til stipender i 2022. Midlene vil fordeles til flere søkere, hvor maksimumsbeløp for tildeling til den enkelte er kr 5000,-

Søknadsfrist 15. august 2022

Kriterier for å søke stipend:

  • Søker må være medlem i NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus og ajour med medlemskontingenten.
  • Arrangementet det søkes stipend til må gjennomføres i 2022
  • Beslutning om tildeling fattes av en komite utpekt av landsstyret i NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.
  • Søker må ha vært medlem i SPoR i minst 6 måneder på søketidspunktet.
  • Det må gå to år mellom hver gang det søkes.

Utbetaling skjer etter at kasserer har mottatt bilag for faktiske utgifter i forbindelse med arrangementet. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

De som tildeles stipend kan bli forespurt om å presentere stoff fra arrangementet i nyhetsbrev/på nettside i samarbeid med styret i NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

  • Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, arbeidssted, NSF-medlemsnummer.
  • Hva ønskes stipendet brukt til og motivasjon for dette.
  • Program for det aktuelle arrangement det søkes støtte til (som vedlegg).
  • Kostnadsoverslag.

Sendes til nsfspor@gmail.com, eller benytt skjemaet under: