Livsforsikringspakken

Meld skade/hendelse Kontakt oss

Informasjon om årsfornyelse av NSF kollektive forsikringer for 2024

Pris

 • 162 kroner per måned (betales sammen med kontingenten)

Har du spørsmål?

Kontakt oss på forsikring@nsf.no

eller tlf. 994 02 409.

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring og Fremtind Livsforsikring (som er DNB sine forsikringsselskap) 

Hva dekker forsikringen?

Dette er forsikringen du har som medlem hos oss og sikrer at du har dekket det aller mest kritiske hvis noe skulle skje. Den inneholder tre ulike forsikringer, satt sammen i en pakke: Død- og uføreforsikring for medlemmet, og familieulykkeforsikring som dekker medlemmet og familien.

 • Dødsfallforsikring

  Du som medlem har en dødsfallforsikring med forsikringssum på 500 000 kroner. Forsikringen ved død utbetales til etterlatte etter reglene i forsikringsvilkårene som følger denne rekkefølgen:

  1. Ektefelle/registrert partner/samboer. Som samboer regnes person som har lik folkeregistrert adresse med medlemmet de siste 2 år, eller person som har felles bopel og barn med medlemmet.
  2. Livsarvinger.
  3. Testamentarvinger i den utstrekning vedkommende arving er tilsagt forsikringssummen i testament.
  4. Arvinger etter loven.

  Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Dersom du ønsker dødsfallforsikring med varighet til 70 år, så kan du i tillegg tegne utvidet livsforsikring. Hvis du ønsker at dødsfallerstatningen skal gå til annen person, må du særskilt begunstige ønskede person(er). Det gjør du ved å fylle ut dette begunstigelsesskjemaet og sender til oss.

 • Uførekapitalforsikring

  Du som medlem har en uførekapitalforsikring som gir en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. Maksimal utbetaling er 80 prosent av forsikringssummen ved død (400 000 kroner). Etter fylte 25 år reduseres forsikringssummen med 2 prosent hvert år. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 60 år.

  Forsikringen kan utbetales når du i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst to år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 % og varig. Erstatningen utbetales likevel tidligst på det tidspunkt selskapet mottar nødvendig dokumentasjon for arbeidsuførhetens størrelse og at den er varig. Karensperioden regnes fra første dag i den sykmeldingsperioden som viser seg å gå over til varig arbeidsuførhet. Karensperioden må være påbegynt innen utgangen av det kalenderår forsikrede fyller 60 år.

  Siden det ikke kreves helseerklæring fra den enkelte forsikrede/medlem, er du ikke dekket for arbeidsuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom eller lyte som du hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at du kjente til.

  Mer informasjonen finner du i forsikringsbeviset eller forsikringsvilkåret. Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF hvis du lurer på hva som gjelder for din avtale.

 • Familieulykkeforsikring

  En ulykkesforsikring som gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke. Størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden du får. Du og din familie er dekket med følgende forsikringssummer ut i fra familiesammensetningen du har. Forsikringssum ved 100 prosent invaliditet:

  1. Enslig medlem: 1 000 000 kroner
  2. Medlem: 500 000 kroner og ektefelle/samboer: 500 000 kroner
  3. Medlem: 300 000 kroner og ektefelle/samboer: 300 000 kroner, barn: 600 000 kroner*
  4. Medlem: 500 000 kroner og barn: 600 000 kroner*

  *Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn.

  Hjemmeboende barn er inkludert ut det kalenderåret de fyller 21 år. Ved varig medisinsk invaliditet under 15 prosent utbetales ingen invaliditetserstatning for voksne. For barn utbetales det erstatning fra og med 1 prosent.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Ved utbetalt uførekapitalforsikring

Hvis uførekapitalforsikringen er utbetalt vil dødsfallsforsikringen bli redusert med tilsvarende beløp. Forsikringssummen på død vil deretter øke med to prosent hvert år inntil maksimal forsikringssum på 500 000 kroner er oppnådd.

Er du studentmedlem?

Som studentmedlem har du innboforsikring og livsforsikringspakke, inkludert i ditt medlemskap. Les mer om studentforsikring.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva betyr 2 års karenstid for meg?

  Når man blir medlem i NSF, så får man automatisk Livsforsikringspakken uten å fylle ut helseerklæring om egen helse. Dersom du har en sykdom når du melder deg inn, og du innen de neste 2 årene (karenstid) blir arbeidsufør på grunn av denne sykdommen, så vil du ikke være dekket for dette.  Dersom du blir arbeidsufør innen 2 år etter innmelding, av annen årsak eller ny årsak (som du ikke vet om ved innmelding), gjelder ikke 2 års karensen og du kan ha krav på utbetaling.

 • Hva legges til grunn for beregning av erstatning på uføreforsikring?

  Det er tre vilkår som må være oppfylt før du kan få utbetalt erstatning på uføreforsikring. Du må ha vært minst 50% arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende og uførheten må ha blitt vurdert til minst 50% varig. Alderen som legges til grunn ved beregning av utbetaling er alderen når alle tre vilkårene for utbetaling er oppfylt. (Det er altså ikke alderen ved første sammenhengende sykedag.)

 • Hvor finner jeg begunstigelsesskjema?

  Hvis du ønsker at dødsfallerstatningen skal gå til annen person, må du særskilt begunstige ønskede person(er). Det gjør du ved å fylle ut og sende inn begunstigelsesskjema.

Ønsker du gjeninnmelding eller å reservere deg?

Har du tidligere reservert deg og ønsker nå gjeninnmelding, ta kontakt med Forsikringskontoret for å få tilsendt egenerklæringsskjema. 

Dersom du ikke ønsker å ha denne forsikringen, så kan du reserve deg fra den ved å fylle ut denne reservasjonserklæringen og returnere til oss via post eller e-post.

Utvidet Livsforsikring

Ønsker du høyere forsikringssum, tegne dødsfallforsikring som varer frem til 70 år eller tegne livsforsikring for ektefelle/samboer?

Livsforsikringspakken sørger for at du har dekket det aller mest kritiske hvis noe skulle skje. Men for å fylle opp en større del av behovet, kan du tegne utvidet livsforsikring. Det gir deg muligheten til å velge høyere forsikringssummer, tegne dødsfalldekning som varer frem til 70 år og du kan i tillegg forsikre samboer/ektefelle. For å kjøpe utvidet livsforsikring forutsettes det at du har Livsforsikringspakken.

Tidligere endringer av forsikringssummen

I løpet av årene har forsikringssummen ved død blitt endret. Beregningsgrunnlaget for uførekapitalerstatning er derfor forskjellig, avhengig av når arbeidsuførheten inntraff.

Beregningsgrunnlag:

1/1-89 - 31/12-98kr 200 000
1/1-99 - 31/12-07 kr 300 000
1/1-08 - 31/12-10 kr 350 000
1/1-11 - d.d.kr 500 000

Det er ditt forsikringsbehov som avgjør hvor mange livsforsikringer du bør ha. Alle forsikringer du har, kommer til utbetaling ved et forsikringstilfelle.

Relaterte forsikringer