Våre meninger

Styrende dokumenter

Foruten vedtektene til NSF, står NSF Student fritt til å utforme egen politikk og saker som er viktige for dere som sykepleierstudenter.

 • NSF Student er en del av organisasjonen NSF, noe som gjør at NSF Student ikke er en egen organisasjon. Vi følger NSF sine vedtekter. Det er kort fortalt fordi NSF ikke kun er de ansatte og politisk valgte, men alle medlemmene sammen. For at NSF da skal kunne si vi jobber for medlemmene, må det være medlemmene som bestemmer.

  Dette gjøres ved at vedtekter, politikk og områder NSF skal jobbe med revideres og bestemmes på NSFs landsmøte. Landsmøtet til NSF er det samme som årsmøte er for NSF Student, men til forskjell fra oss som har vårt årsmøte hvert år, har NSF sitt landsmøte hvert fjerde år.

 • På årsmøtet bestemmes "Studentpolitisk plattform" som er meningene til dere som sykepleierstudenter. Denne ble ikke endret under årsmøtet 2020, grunnet et kortere og digitalt årsmøte. Dermed følger NSF Student fremdeles studentpolitisk plattform fra 2019.

 • Vi har også noen konkrete punkter vi skal jobbe med, disse kaller vi innsatsområder. Disse går på at vi skal være en synlig og aktiv organisasjon, vi skal arbeide for kvalitet i utdanningen og vi skal være en tilpasningsdyktig organisasjon. Under NSF Student sitt digitale årsmøte 2020, ble innsatsområdene revidert.

 • Valgreglementet forklarer både hvordan valget foregår og hvem som kan stille til ulike verv i NSF Student.

Hva NSF Student jobbe med det kommende året

Du som sykepleierstudent vil alltid bli hørt i NSF Student. Vi jobber for at utdanningen din skal bli bedre, både undervisningen og praksis. Vi er alltid åpen for tilbakemeldinger, men de formelle meningene bestemmes på NSF Students årsmøte. Årsmøte arrangeres hvert år og du som sykepleierstudent kan delta!

På årsmøtet bestemmes "Studentpolitisk plattform" som er meningene til dere som sykepleierstudenter. Denne ble ikke endret under årsmøtet 2020, grunnet et kortere og digitalt årsmøte. Dermed følger NSF Student fremdeles studentpolitisk plattform fra 2019.

Under ser du en samling av meningene dere har rundt temaene:

 • Struktur og oppbygging (av studiet)
 • Undervisning og vurdering
 • Utdanningen
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Tilleggsutgifter i utdanningen
 • Internasjonalt arbeid
 • Klima, miljø og folkehelse

Kort oppsummering fra årsmøtet 2019

 • Lik utdanning uavhengig av studiested, er noe NSF Student mener er særdeles viktig for å sikre lik sluttkompetanse. Det er derfor en sterk anbefaling fra NSF Student at studiestedene samarbeider for å nå sluttkompetansen beskrevet i ny retningslinje for sykepleieutdanning. Som et ledd i denne utviklingen bør det derfor etableres felles sluttkompetansebeskrivelser for landets sykepleierutdanninger. Dette innebærer at det skal være mulig for studentene å bytte studiested underveis i studiet.

  Arbeidskravene du skal levere under din studietid burde være relevant for de praksisstudiene du er i til enhver tid. Derfor krever NSF Student at arbeidskrav i praksisstudier skal være relatert til praksisstudiets læringsutbytte og relevante situasjoner på praksisstedet, i tillegg til at dere som studenter skal være informert om arbeidskravet før praksisstart.

 • NSF Student krever at kravene til bacheloroppgaven skal være lik på alle skoler.

  NSF Student krever at studenter skal kunne sende inn tvilsmelding anonymt.

  Studenten skal få tilbud om å fullføre praksisperioden et annet sted dersom andre tiltak ikke bedrer situasjonen. Dette skal ikke medføre forsinkelser i studieløpet.

  NSF Student krever at undervisningsinstitusjonene underviser om skadeforebyggende arbeid før praksisstart.

 • Som et tiltak for å senke strykprosenten på ulike eksamener og oppgaver mener NSF Student at karakterkrav i matte og norsk er positivt, og skal vedvare minimum frem til effekten av innføringen kan bli tilstrekkelig målt. Frem til dette skal det ikke innføres nye karakterkrav.

  Gode praksisplasser og gode opplevelser i praksis fremmer også større læringsutbytte for studenter. Derfor krever NSF Student at avdelinger evaluerer egen veileder etter gjennomført praksisperiode med student i den hensikt å bidra til bedret veilederkompetanse.

  I tillegg krever NSF Student at innleid lærerveileder ikke skal ha tilknytning til praksisplasser de veileder ved, for å være en nøytral part dersom det oppstår konflikt.

 • NSF student krever at utdanningsinstitusjoner skal dekke ekstra utgifter tilknyttet bolig og reiser uavhengig om studenten bor hjemme eller er leietaker. Dekking av utgifter skal skje fortløpende under praksisstudier, ikke i form av etterbetaling.

Viktige saker vi jobber med nå

NSF Students årsmøte 2019 vedtok at vi skal jobbe for å heve finansieringskategorien til sykepleierutdanningen fra E til C.

I dag er alle studier i Norge fordelt på seks kategorier, fra A-F. Hvor mye økonomisk støtte utdanningsinstitusjonene får av staten er basert på disse kategoriene og avgjøres ut fra antall studieplasser per studiested, samt hvor mange studiepoeng som produseres år for år.

NSFs landsmøte november 2019 vedtok at dette også er noe de skal jobbe for.
Nå står vi sammen i arbeidet med å heve kategorien fra E til C!

Årets studentledelse var allerede fra de ble valgt, svært opptatt av å bidra til at NSF Student er en synlig organisasjon for våre medlemmer.

Nå har studentstyret i sin helhet vedtatt at synlighet for medlemmene våre er en av våre kampsaker i året som kommer. Dette innebærer fokus på lokale arrangementer gjennom lokallagene, fagdager, økt bruk av sosiale medier og synlighet overfor media og beslutningstakere.

NSF Student skal arbeide for at det er tydelige retningslinjer for ivaretakelse av studentens rettigheter i praksis og som lønnet arbeidstaker ved unntakstilstander som f.eks Covid-19 pandemien, og at det etter pandemien igjen ikke blir mulig å ha lønnet arbeid samme sted som man har praksis.

Pandemien som for alvor rammet Norge i mars har vist oss mye.

Sykepleierstudenter rundt om i landet var raske med å brette opp armene å hjelpe til, til tross for at dette har gått på bekostning av egen læring.

Flere studenter har vært i lønnet praksis, for å hjelpe til når pandemien sto på som verst. Når pandemien rammet hadde Norge et sårt behov for flere helsepersonell, og sykepleierstudentene var klare til dyst. Dette gikk på bekostning av egen læring, da grensene mellom student og arbeidstaker plutselig blir visket ut. Fra man får betalt som student har man ikke lenger samme rettigheter som man skal og bør ha i praksis. Det stilles en helt annen forventning til en arbeidstaker enn en student, og man kan ikke lenger kreve veiledning på lik linje som en student.

Under pandemien så man at det var flere studenter som ikke fikk den oppfølingen de burde fått. Eksempelvis har flere studenter måtte bytte bort praksis i sykehus for lønnet arbeid i sykehjem, uten at man har klart å sikre at de har lært det de skal.

NSF Student skal arbeide for at rettighetene til sykepleierstudenter i praksis og som lønnet arbeidstaker skal sikres, slik at ikke de som trår til når de må, også blir de som må ta konsekvensene.

Jeg vil være med å påvirke!

Det kan du selvsagt også gjøre. NSF Students årsmøte arrangeres hvert år i juni og her deltar studentrepresentanter fra alle studiesteder i landet. Klikk på knappen under for mer informasjon om hvordan du kan delta.

Nyheter

Her kan du finne politikk vedtatt fra tidligere årsmøter

Under finner du både studentpolitisk plattform og innsatsområder som ble vedtatt på NSF Students årsmøter i 2017, 2018 og 2019. Samt protokoll fra de ulike årsmøtene.