Lønnsoppgjøret 2024: Enighet i kirken

Gun Hafsaas

Forhandlingsleder Gun Hafsaas i Unio KA

– Vi er fornøyde med å ha sikret reallønssvekst for våre medlemmer, sier Gun Hafsaas, Unio KAs forhandlingsleder.

Årets lønnsoppgjør i kirken endte på samme nivå som frontfaget og andre tariffområder.

– For å fylle sin rolle i samfunnet er kirken helt avhengig av å tiltrekke seg og beholde medarbeidere med kirkefaglig utdanning og kompetanse. Fortsatt mener vi at arbeidsgiver må tenke mer langsiktig, også når det gjelder rekruttering, sier Hafsaas.

I Unio KA samarbeider Presteforeningen, Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KA. I tillegg deltar det frittstående Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) i forhandlingene.

Blant Unio-forbundenes medlemmer i kirken er noen ansatt i kirkelige fellesråd og menigheter, mens prestene i all hovedsak er ansatt i det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

Økonomisk resultat for fellesrådene

Ansatte som tilhører lønnsgruppene 1–5 får kronetillegg fra 21 700 til 35 100, gjeldende fra 1. mai.

For ansatte i fellesrådene uten fastsatt garantilønn blir det med virkning fra 1. mai gitt et lønnstillegg på 4,1 prosent av den enkeltes grunnlønn.

– Vi har med dette oppgjøret sikret grupper med høyere utdanning og høy kirkefaglig kompetanse viktige lønnstillegg. Sett i lys av at kirken er helt avhengig av våre medlemmer for å ivareta sine kjerneoppgaver innen undervisning og diakoni, mener vi likevel at arbeidsgiver burde møtt oss på flere av våre krav for disse gruppene, sier Unio KAs forhandlingsleder.

Det er avtalt at et partssammensatt utvalg skal innhente erfaringer fra de lokale forhandlingene i 2022. Utvalget skal komme med forslag til hvordan reelle lokale forhandlinger kan sikres og videreutvikles. Partene er enige om at intensjonen skal være lokale forhandlinger for både fellesråd og rDnk i 2026.