NHO

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største arbeidsgiverorganisasjonen i privat sektor med ca. 17 300 bedrifter som sysselsetter om lag 442 000 ansatte innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap.

NHO har 20 landsforeninger som spesielt ivaretar medlemmenes bransjeinteresser.

Norsk Sykepleierforbunds medlemmer er i stor grad knyttet til bedrifter som er medlem av NHO/NHO Service og Handel og NHO/NHO Abelia innenfor områdene helse og omsorg, sykehotell, ambulanse, bedriftshelsetjeneste, bemanning og rekruttering, attføring, forvaltning og service.

NSF har siden 2010 hatt hovedavtale med NHO og er part i avtale 527 – Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO Service og Handel som avtalemotpart.

Under "Tariffoppgjør" kan du velge årstall og følge med på forhandlingene i området.

Tariffoppgjøret 2018 i tariffområdet NHO/Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Rikslønnsnemndas kjennelse og gjennomføring av lokale forhandlinger

Etter at Rikslønnsnemda avgjorde det sentrale resultatet av tariffoppgjøret 2018 mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund, skal det gjennomføres lokale forhandlinger i de bedriftene som er omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527. 

NSF forventer at bedriftene i de lokale forhandlingene gir tilbud om konkurransedyktige lønnstillegg og at det samlede resultat for 2018-oppgjøret tilsvarer den økonomiske rammen i øvrige tariffområder.

De tillitsvalgte får tilsendt nødvendig materiale for å kunne gjennomføre disse forhandlingene sammen med arbeidsgiver i den enkelte bedrift. Medlemmene må henvende seg til sin tillitsvalgt for å få nærmere informasjon.

 

Rikslønnsnemnda besluttet følgende i sak 1/2018:

1.     Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom Norsk sykepleierforbund og NHO/NHO Service og Handel gjøres gjeldende fra tidspunktet for Rikslønnsnemndas kjennelse til og med 30. april 2020 med de endringer som følger av Riksmeklerens møtebok 2018 -003.

2.     Det generelle tillegget på kr 1,30 gjøres gjeldende fra arbeidets gjenopptakelse.

3.     Det generelle tillegget gjøres ikke gjeldende for ansatte som har sluttet i tiden før avsigelse av Rikslønnsnemndas kjennelse.

4.     Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, overenskomstmessige endringer, herunder endringer i lønnsgruppeplassering mv. for arbeid utført i tiden før avsigelse av Rikslønnsnemndas kjennelse.

 

Resultatet skal gjøres gjeldende for samtlige bedrifter som NSF og NHO har bundet til Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527. Arbeidets gjenopptakelse er 21.11.2018.

Det generelle lønnstillegget er lagt til minstelønnssatsene som fremkommer i tabellen nedenfor og gjelder etter Rikslønnsnemndas kjennelse:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

 Sykepleier

386 710

394 116

406 812

413 510

 Spesialsykepleier

408 928

421 624

454 422

461 122

 Sykepleier med   mastergrad

453 510

463 510

473 510

483 510