Hordaland

Trommekorpset

Velkommen til NSF Hordaland sine side på internett!

Vi holder til i trivelige lokaler midt i Bergen sentrum. For å komme i kontakt med oss, kan du bruke kontaktskjemaet. Du når oss også på telefon 994 02409.

Adresse:

Norsk Sykepleierforbund Hordaland

Torgalmenningen 3B

5014 BERGEN

Åpningstider: 09.00-15.00

 

 

 

Siste nyheter fra Hordaland

Hva skjer i 2018?

Les videre - og se hva som skjer i NSF Hordaland i 2018!

Merk at tidspunkt kan bli endret ved behov.

Se vedlegg for tillitsvalgtopplæringen

 

Adventmøte med historisk sus

Vi fikk historisk besøk på SPFs Adventmøte 29.11.17. Da kom nemlig Florence Nightingale alias Astrid Mørner, Haukelandsøster alias Randi Elisabeth Dalhaug og oversøster alias Jorun Haga. De er alle tre av fem medlemer i SPFs styre. Men de to andre styremedlemene, Brynhild Vik og Veslemøy Børesen forholdt seg kun til nåtiden.

Barselomsorgen lider under ressursmangel

Barselomsorgen i Norge har gjennomgått store endringer de siste 30 årene. Oppholdstiden i en tradisjonell barselavdeling har gått fra nærmere én uke, til fremtidens omsorg der det skisseres utskriving allerede 6–8 timer etter fødsel.

Eldre på sykehjem tilbringer tolv timer i sengen

Dette er forsidestoff i Bergens Tidende denne uken. Det er sykepleier Kjersti Blytt som står bak denne forskningen. 

Kort tid mellom vaktene øker sykefraværet

 
 

Sykepleier Cecilie Hammersland bekrefter dette i dagens BT. Hun kjenner den korte hviletiden mellom seinvakt og tidligvakt på kroppen.

Adventmøte 2017

Ny rådgiver i NSF Hordaland

Svein Helge Hopland er ansatt som ny rådgiver ved fylkeskontoret i Hordaland. Han startet 2. oktober. Vi ønsker han hjertelig velkommen.

Trainee ordning i Kvinnherad Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

 Fra venstre Karianne Mathisen, Monica Helen Sæle Kårstad og Eirin Kjærland.

1. september startet de tre trainee sykepleierne i Kvinnherad kommune opp med fagdag på rådhuset i Rosendal.

HURRA!

 

NSF Hordaland har fått flere medlemmer, og vår samlede flokk teller nå 11 322. Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen. Vår samlede flokk teller nå 11 322, og vi setter stor pris på hver og en av dere.

 

 

9 av 10 har fått det verre etter at kommunen innførte nye stoppeklokker.

Bergen kommune reduserte normtider i heimetenestene for å spara pengar. Endringa får krass kritikk i ny rapport, meldes det fra NRK i dag.

Fagkafe: Fra appetittlig og dydig til nøytral og funksjonell

«Sykepleiersken skal være ren og pen og apetitelig. Ja, hun skal være saadan at man faar lyst til å ta på hende.» Slik formulerte legen og Høyre-politikeren Gunnar Magnus Kjølstad Graarud seg i 1918.

Streik mot kreftforeningen

I dag går 19 sykepleiere ut i streik mot Kreftforeningen. I Hordaland gjelder dette ett medlem

 – Våre medlemmer ble tilbudt en dårligere avtale uten streikerett.  Vi forhandler ikke ned medlemmenes vilkår, sier en kampklar forbundsleder Eli Gunhild By.

 

Aktive faggrupper i NSF HORDALAND

Her finner du en oversikt over de aktive faggruppene i NSF Hordaland. I tillegg til disse, jobbes det for å få på plass en lokalgruppe for både jordmødrene og for lederne. Ta kontakt dersom du er leder eller jordmor, og ønsker å bidra.

Aktivitetsplan 2017

Her er en oversikt over aktivitetene for NSF Hordaland i 2017. Med forbehold om endringer. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

"Alle må få brød - før noen kan få kake"

Det er vanskelig å spå fremtiden. Direktøren i Helse Vest har imidlertid gjort et forsøk, og sier noe om foretakets utfordringer fram mot 2035, i et innlegg i Bergens Tidende forrige uke. Fylkesleder Mette Mikkelsen har gode innspill på veien i sitt tilsvar til Herlof Nilssen. Teksten ble først publisert i Bergens Tidende.

Flott leserinnlegg i BT

Remi Lønøy er en engasjert sykepleier, som jobber i eldreomsorgen. De eldre brukes som valgflesk, hevder han i et leserinnlegg som BT publiserte på nett i dag.

 

Remi Lønøy er engasjert sykepleier i eldreomsorgen

                    

Ord til inspirasjon

Cathrine Gjeitsund er sykepleier på Haukeland Universitetssykehus, og ble i fjor kåret av en enstemmig jury til vinner av BTs skrivekonkurranse, "historier fra Haukeland".

VALG 2017

2017 har så vidt startet, og foruten stortingsvalget i september, er det også valgår i NSF.

Bilderesultat for valg norsk sykepleierforbund

Viktig planarbeid i Bergen kommune

De hovedtillitsvalgte for NSF i Bergen kommune har fått mulighet til å uttale seg i forhold til prioriteringer på viktige tema i den neste 10-årsperioden. Tre store planer er vedtatt i bystyret til Bergen kommune det siste halvåret; « Omsorg med kunnskap – Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016-2030», «Plan for psykisk helse 2016-2020: Gode liv i et inkluderende samfunn» og «Bergens barn – byens fremtid».

Bente i BA

Bente Soltvedt Leversen er en av tre hovedtillitsvalgte i Bergen Kommune, og fylkesstyremedlem i NSF Hordaland. Hun blir ofte bedt om å komme med synspunkt på det som rører seg i faget vårt.

 

NSF Hordaland gratulerer!

Tradisjonen tro avholdt NSF Hordaland "nålefest" på Hotell Terminus 6. desember.

 

 

 

Pensjonistene kommer!

…og de har vært med oss lenge. I februar i år, kunne sykepleiernes pensjonistforum (SPF) i Hordaland feire 20 år med medlemsrettet aktivitet.

Ny rådgiver i NSF Hordaland

Silje Marita Strand Skauge er ansatt som ny rådgiver ved fylkeskontoret i Hordaland. Hun starter 22. august. Vi ønsker henne hjertelig velkommen.

15 år med Medlemsbrevet Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

 Medlemsbrev i pdf format

Vi har nå gjort de siste 15 års utgaver av Medlemsbrevet for Hordaland tilgjengelig som pdf.utgaver for våre medlemmer. Du finner alle utgavene ved å klikke på lenken Fylkesavis

 

Vil du være med I trommekorpset til Hordaland

NAF Hordaland skal etablere trommekorps- Vil du være med og trenes til å blir en del av trommekorpeset? Tidligere erfaring er ikke nødvendig.

Endringer fra 1. April 2016 For sykepleiere i små stillingsbrøker eller kombinerte stillinger:

Bakgrunnen for den nye minstegrensen for innmelding, er at deltidsansatte har blitt diskriminert ved å bli holdt utenfor pensjonsordningen. Dette er ulovlig og ble fastslått av Arbeidsretten i en dom i 2013. Ved å senke grensen for innmelding vil betydelig færre oppleve slik diskriminering. NSF har støttet en senket grense for innmelding for å gi flere rett til pensjon.

Lovendringen innebærer også en stor forbedring for deltidsansatte sykepleiere.  Flere stillinger hos samme eller ulike arbeidsgivere innenfor sykepleierordningen kan legges sammen for å oppfylle 20 prosentkravet.

Dette betyr f. eks at nyutdannede sykepleiere som må jobbe i flere lave deltidsstillinger hos ulike arbeidsgivere for å oppnå full stilling,  fra 01.04.16 får pensjonsopptjening for den samlede stillingsprosenten. Sykepleiere som har kombinerte stillinger med eksempelvis 20% på sykehus og 80% i kommune vil også fra 01.04.16 få dette innmeldt som 100% stilling.

Viktig melding: Endringer for timer man kan arbeide som pensjonist fra 1. april 2016

For pensjonister:

Fra 01.04.16 vil minstegrensen for innmelding i KLP bli endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling. Dette får konsekvenser for alderspensjonister som har innrettet seg på å jobbe inntil 14 timer pr uke ved siden av pensjon.  Disse må redusere arbeidet til under 20 prosent stilling.

En overskridelse av 20 prosentgrensen kan få konsekvenser både for pensjonen dette året og senere pensjonsutbetalinger. Hvor mye 20 prosent utgjør kommer an på turnusordningen og må avklares med arbeidsgiver. Flere stillinger hos samme eller ulike arbeidsgivere ses i sammenheng i forhold til 20 prosentgrensen.

Mange pensjonister har kontaktet NSF siden  nyttår og vært misfornøyde med denne endringen da de hadde innrettet seg på å jobbe inntil 14 timer pr uke.  NSF har tilskrevet departementet for å få avklaring på om sykepleiere kan jobbe på såkalt pensjonistlønn uten å få avkortning i pensjonen. Dette fordi vi i tariffavtalen med bla KS har avtale om pensjonistlønn, som NSF mener kan supplere sykepleierlovens bestemmelser. Dette har vi foreløpig ikke fått svar på.

Vi vil informere på nettsiden vår så snart vi mottar et svar på dette. Spørsmål om konsekvenser av å arbeide ved siden av pensjon må rettes til KLP. 20 prosentgrensen gjelder ikke bare sykepleiere, men alle lovfestede pensjonsordninger.

 

Ny rådgiver i NSF Hordaland

Gry-Tove Haugsdal er ansatt som ny rådgiver ved fylkeskontoret i Hordaland. Hun starter 1. mars. Vi ønsker henne hjertelig velkommen.

Menypunkt om lønn Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

På vår hjemmeside har vi nå lagt ut ett nytt menypunkt kalt Lønn. Her vil vi etter hvert samle aktuell informasjon om lønn og lønnsspørsmål.  Du finner menypunktet her . Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om dette fungerer for våre medlemmer.

Siste nytt for pensjonerte sykepleiere.

Viktig lesing for sykepleiere som går av med pensjon og har tenkt å jobbe noe ved siden av eller er pensjonist og har avtale med arbeidsgiver om å jobbe inntil 35 % stilling. Fra 1.4.2016 er denne muligheten redusert.    

Ny Etikk app fra Rådet for sykepleie etikk som web-applikasjon

 

Du finner bl.a. NSFs Yrkesetiske retningslinjer, refleksjonsmodell og situasjonsbeskrivelser.

Lenken finner du her: http://yrkesetikk.nsf.no

 

Godt besøkt adventsmøte

En fullsatt sal med godt voksne sykepleiere på hotell Terminus skapte nok en gang god førjulstemning.

Verv til hordalendinger i `NSF

På landsmøtet til NSF sist uke ble  tre av våre medlemmer  valgt til verv. 

Ny arbeidsmiljølov fra 1.juli

Ta kontakt med din tillitsvalgte dersom du har spørsmål. Fra i dag trer de nye endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Her kan du lese hva de betyr for deg.

Mette Mikkelsen gjenvalgt som fylkesleder

 På fylkesmøtet til NSF Hordaland 17.mars ble fylkesleder Mette Mikkelsen gjenvalgt med god margin. Som nesteleder får hun med seg Lise Strømme.

Vil oppheve fagforeningenes rett til å gå til kollektive søksmål Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

 

Fagforeninger skal miste retten til å reise kollektiv sak mot arbeidsgivere som mistenkes for å leie inn ulovlig arbeidskraft, ifølge arbeidsministeren.

Du kan lese mer her

 

 

FOUSAM ÅRSRAPPORT Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

FOUSAM er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høg-skolen Stord/Haugesund og 18 kommuner. Samarbeidet om enheten er forankret i for-pliktende avtaler mellom partene, i tillegg til samarbeidsavtale med Høgskolen Stord/ Haugesund (HSH). Mandat og oppgaver er gitt av Samhandlingsutvalget (SU), som er ansvarlig styringsorgan.

 

Eli Gunhild By om aktiv dødshjelp Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Eli Gunnhild By har vært intervjuet av NRK om aktiv dødshjelp. Intervjuet er gjort etter at det er kommet frem at hver tredje sykepleier er positiv til aktiv dødshjelp.

Jobbe til du er 72 ?

Samarbeidspartiene, Høyre, Frp, Venstre og Krf, har endret Arbeidsmiljøloven. Er det dette det norske folk vil ha?

Lederne for regjeringspartiene og de to støttepartiene

Les mer på NRK

sin hjemmeside

 

Norske spilleregler under press!

Anders Folkestad, leder i UNIO, har fulgt konflikten i Norwegian tett. Han er skremt over det han har sett og advarer mot endring av norske spilleregler.

Les mer på UNIO sin hjemmeside

Følg oss på nett!