Utvidet rekvisisjonsrett for helsesøstre og jordmødre

Av Eli Gunhild By, 04.07.2014

Helsesøstre og jordmødre skal selvstendig kunne skrive ut resepter på prevensjon til alle kvinner. NSF ønsker det overmodne forslaget velkommen.

Leder i Sykepleien nr. 10 2014 

Som ledd i regjeringens bebudede ungdomshelsestrategi ønsker helse- og omsorgsdepartementet å vurdere utvidet rekvisisjonsrett for helsesøstre og jordmødre til å skrive ut langtidsvirkende prevensjon. Forslaget sendes på høring i høst og man tar sikte på at det trer i kraft første halvdel av 2015.

Helsesøstre og jordmødre fikk i 1998 begrenset rekvisisjonsrett, og kunne skrive ut et begrenset utvalg hormonell prevensjon til unge mellom 16 og 19 år, innenfor rammene av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ti år senere foreslo Helsedirektoratet å utvide retten til å gjelde alle typer hormonell prevensjon, til alle kvinner uavhengig av alder. Retten skulle være knyttet til profesjon og faktisk kompetanse, ikke til hvor helsesøster eller jordmor arbeidet.

Forslaget møtte, og møter fortsatt, ikke uventet motbør blant allmennlegene. De mener at legene er de beste til å utføre denne oppgaven. Heldigvis har helseministeren signalisert at han ønsker å se på hvordan noen av oppgavene som fastlegene tradisjonelt har hatt monopol på, kan utføres minst like bra av andre. Prevensjonsveiledning og rekvirering, det vil si å skrive ut resept på hormonell prevensjon, er etter NSF sitt syn en slik oppgave. Helsesøstre og jordmødre har i de årene de har hatt rekvisisjonsrett bevist at det er en oppgave de fullt ut er kompetente til å ivareta. I 2013 hadde vi den laveste abortraten blant tenåringer siden registreringene startet i 1979. Det skyldes ikke minst det arbeidet helsesøstre og jordmødre gjør, med veiledning, helseundersøkelser, informasjon og oppfølging av unge prevensjonsbrukere.  

Helsestasjon for ungdom, skole- og studenthelsetjeneste er skreddersydde helsetjenester for ungdom, hvor prevensjon og seksualitet er sentrale tema. Her jobber både helsesøstre, jordmødre og leger. Tilbudet finnes der ungdom og unge voksne oppholder seg og går på skole, mens fastlegen for mange er i hjemkommunen, mange mil unna. Mange unge benytter i liten grad fastlegen, noe som forsterker behovet for andre helsetjenester til denne målgruppen. Jordmor og helsesøster møter voksne kvinner fra en rekke kulturer, i forbindelse med svangerskapskontroll, hjembesøk og oppfølging på helsestasjonen. For noen av disse kvinnene kan det å gå til fastlege for spørsmål om seksualitet og prevensjon være en utfordring. Også for disse vil et supplement til fastlegen være et gode, i tråd med regjeringens ønske om «pasientens helsetjeneste».

Det er ingen faglige grunner for at helsesøstre og jordmødre ikke skal få utvidet rekvisisjonsrett for hormonell prevensjon. NSF har i en årrekke jobbet for en offentlig myndighetsgodkjenning av helsesøstre, hvor det blant annet er utviklet et system for faglig ajourføring og vedlikehold av kompetansen. I høringssvaret understreker NSF at kravet til faglig forsvarlig praksis gjelder for både formell kompetanse, faglig ajourføring og kvalitetssikrede prosedyrer. Kombinert med gode rutiner for faglig oppdatering, samarbeid med og henvisning til fastlege vil en slik ordning være et udelt gode for norske kvinner, og bidra til lavere abortrater i alle aldersgrupper. Etter seks år i departementets skuff er det på høy tid at forslaget nå blir realisert.