Høringer

Høringsinnspill første halvdel 2019

Vi har bidratt med høringssvar i flere høringer denne våren.
Her er noen konkrete eksempler på de vi har jobbet aller mest med.

Høringsinnspill 2018

LaH NSF har bidratt til flere høringsinnspill fra NSF denne våren, se vedlegg
I tillegg har styret vært høringsinstans for FHI når det gjelder endring av vaksinasjonsanbefalinger for premature barn og for Helsedirektoratet om ny anbefaling når det gjelder måling av hodeomkrets.

Høringssvar på ny forskrift for helsestasjon- og skolehelsetjenesten

LaH NSF har fått innspill fra mange medlemmer og har samarbeidet med NSF om  dette felles høringssvaret. 

Forslag til ny forskrift kan du lese her.

 

Landsgruppen av helsesøstre på Stortinget i dag

I dag er det høring i Helse- og omsorgskomiteen. Tema er statsbudsjettet.

Landsgruppen av helsesøstre NSF har gitt både skriftlig og muntlig innspill.
Våre hovedpunkter er:

  • Bevilgningene til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må øremerkes
  • Kapasiteten på helsesøsterutdanningen må økes
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må forbli en forebyggende og helsefremmende tjeneste.

Viktige høringer

Her er to viktige høringer fra Helse- og omsorgsdepartementet

1. Forslag til ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
2. Forslag til ny nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen
3. Høring om rapport fra Helsedatautvalget

Offentlig støtte til barnefamiliene

Utvalget i Barne-og likestillingsdepartementet har vurdert de offentlige overføringer og tjenester til barnefamiliene. Les høringsutkastet her

Du kan lese vårt felles høringssvar med NSF her

Høringer vår/sommer 2017

Her legges høringer for våren sommeren 2017. Vi er avhengig av innspill fra medlemsmassen for å kunne gi gode høringssvar.

Plikt til samarbeid også fra skolens side

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Forslag til endringer i barnelova og statsborgerlova

Barne- og likestillingsdepartementet har hatt på høring forslag til endringer i barneloven og statsborgerloven. Bakgrunnen for forslaget er at det er særlige identitetsutfordringer knyttet til foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet, og høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

LaH NSF har spilt inn til NSF i saken, du kan lese vårt felles høringssvar her.

Kompetansebehov i barnevernet


Kompetansebehov i barnevernet fra Bufdir.
Denne høringen beskriver hvilken kompetanse barnevernstjenesten skal besitte og hvilken kompetanse tjenesten må ha tilgang til.

Du kan lese vårt felles høringssvar med NSF her.