Pensjon

Kjenn dine pensjonsrettigheter

Valgene du gjør i dag, kan få stor betydning for pensjonsrettighetene dine 30 år fram i tid. Pensjonen beregnes ut fra din lønn på pensjoneringstidspunktet, antall opptjeningsår og gjennomsnittlig stillingsprosent.

Mange sykepleiere arbeider deltid, og har for kort tjenestetid til å oppnå fulle pensjonsrettigheter.

På denne siden finner du generell informasjon om sykepleieres pensjonsrettigheter. For nøyaktig oversikt over dine egne rettigheter, må du gå til den aktuelle lovgivning, forskrifter og tariffavtaler eller kontakte den pensjonsordning du tilhører.

Korte tips om pensjon.

Sykepleierpensjonsloven

De fleste sykepleiere har rett og plikt til medlemskap i Pensjonsordningen for sykepleiere som administreres av KLP.Sykepleiere er i en særstilling som har en egen lov som regulerer deres pensjonsrettigheter.

Hovedtrekk ved pensjonsordningen for sykepleiere

Mange sykepleiere vil være i den samme pensjonsordningen i hele yrkeslivet fordi loven gjelder de fleste helseinstitusjoner i privat og offentlig sektor.

Hvem skal innmeldes i pensjonsordningen for sykepleiere?

Dette bestemmes i lovens § 1 som lyder slik:
”§ 1. Offentlig godkjente sykepleiere ansatt i privat, fylkeskommunal eller statlig virksomhet omfattet av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. og lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m., skal være medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere.

Unntak fra sykepleierpensjonsloven

Unntatt fra loven er sykepleiere ansatt i Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Se nærmere om Oslo kommunes pensjonsordning i neste kapittel.

Oslo kommune

Sykepleiere i Oslo kommune er unntatt fra loven om pensjonsordning for sykepleiere. Forutsetningen er at ordningen i Oslo kommune er likeverdig med Sykepleierpensjonsloven.

Særaldersgrenser/85-års regelen

Aldersgrensen er 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger. Aldergrenser er 65 år for underordnede sykepleiere. 85- års regelen betyr at man kan gå av 3 år før aldersgrensen hvis tjenestetid og alder er minst 85 år. Dette betyr at svært mange sykepleiere kan gå av ved 62 år.

Tariffbestemmelser om pensjon

Alle tariffavtaler NSF er part i har bestemmelser om pensjon. Tariffavtalene kan på visse områder supplere loven. Dette gjelder for eksempel avtalefestet pensjon (AFP).

Avtalefestet pensjon (AFP)

Retten til avtalefestet pensjon er regulert i tariffavtalene. Avtalefestet pensjon er en tidlig- pensjonsordning som gir rett til å gå av med AFP fra 62 år på visse vilkår. Hvis man oppfyller vilkårene for å gå av med avtalefestet pensjon og særaldersgrense samtidig, må du undersøke med  pensjonskassen for å finne ut hvilken beregning som er mest gunstig for deg.

Tips om pensjon

Vær oppmerksom på følgende!

Lov om obligatorisk tjenestepensjon

Dersom du jobber som sykepleier i privat sektor, men ikke er omfattet av lov om pensjonsordning for sykepleiere, må din arbeidsgiver opprette en innskuddspensjonsordning.

Pensjonsreform og offentlig tjenestepensjon

Tariffoppgjøret i offentlig sektor i 2009 resulterte i en videreføring av dagens offentlig tjenstepensjon, med noen modifikasjoner. Unio har laget et notat som igjen bekrefter at pensjonsløsningen fra tariffoppgjøret 2009 var et godt resultat for våre medlemmer.

Pensjonistlønn – sykepleierpensjonsloven

Stortinget har vedtatt endringen i Sykepleierpensjonsloven § 3. Lovendringen trer i kraft 1 juli 2016.

Viktig endring – lov om pensjonsordning for sykepleiere

Fra 01.04.16 er minstegrensen for innmelding i KLP endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling.

Pensjonsrettigheter for sykepleiere ansatt hos legespesialist

Sykepleiere ansatt hos private legespesialister skal innmeldes i sykepleierordningen som administreres av KLP. Det stilles ikke krav om at spesialisten skal ha driftsavtale eller refusjonsrett fra det offentlige.

Helsesøstre i Oslo kommune har aldersgrense 65 år

Både Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Oslo kommune har nå gitt NSF medhold i at også helsesøstre i Oslo kommune har særaldersgrense på 65 år.

Pensjonsordbok - sentrale ord og uttrykk

Her finner du forklaringer på uttrykk som er sentrale i forhandlingene om ny tjenestepensjon i offetnlig sektor.