Pensjon

Nær avtalebrudd i særaldersgrensesaken

Unio mener at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er nær avtalebrudd i særaldersgrensesaken

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Partene er blitt enige om avtale om ny offentlig tjenestepensjon. I den forbindelse er det mange som sitter med spørsmål. Her er svarene på noen av dem sett fra Unio, NSFs hovedorganisasjon, og NSF.

Ny seier i pensjonssak

Etter ny pensjonsdom i Lagmannsretten slås det fast at også ledere i Incita og Aleris Ungplan & BOI skal meldes inn i sykepleierordningen.

Forbundsstyret vil behandle pensjonsavtalen

Forbundsstyret vedtok onsdag at de innen fristen 1. juli vil behandle en anbefaling av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Det blir dermed ingen uravstemning i NSF.

Gjennomslag på viktige områder i pensjonssaken, ønsket mer

NSFs viktigste fokus i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon har vært å beholde særaldersgrensene, sørge for bedre samordningsregler samt kjønns- og likestillingsperspektivet.

I mål om offentlig tjenestepensjon

– Den nye avtalen som partene nå er enige om gjør at de yngre generasjonene har mulighet til å kompensere for den såkalte levealdersjusteringen raskere enn den ordningen vi hadde, sier Ragnhild Lied, leder i hovedorganisasjonen Unio.

Spørsmål og svar om endring av offentlig tjenestepensjon

Partene i arbeidslivet og regjeringen forhandler i disse dager om endringer i den offentlige tjenestepensjonen. Norsk Sykepleierforbund (NSF) er gjennom Unio representert i disse forhandlingene.

Pensjonistlønn – sykepleierpensjonsloven

Stortinget har vedtatt endringen i Sykepleierpensjonsloven § 3. Lovendringen trer i kraft 1 juli 2016.

 

Viktig endring – lov om pensjonsordning for sykepleiere

Fra 01.04.16 er minstegrensen for innmelding i KLP endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling.

Kjenn dine pensjonsrettigheter

Valgene du gjør i dag, kan få stor betydning for pensjonsrettighetene dine 30 år fram i tid. Pensjonen beregnes ut fra din lønn på pensjoneringstidspunktet, antall opptjeningsår og gjennomsnittlig stillingsprosent.

Mange sykepleiere arbeider deltid, og har for kort tjenestetid til å oppnå fulle pensjonsrettigheter.

På denne siden finner du generell informasjon om sykepleieres pensjonsrettigheter. For nøyaktig oversikt over dine egne rettigheter, må du gå til den aktuelle lovgivning, forskrifter og tariffavtaler eller kontakte den pensjonsordning du tilhører.

Korte tips om pensjon.