Fakta om pensjonistlønn

Av NSF, 06.05.2016

Her finner du svar på noen av de hyppigst stilte spørsmålene etter at Stortinget før sommeren skal behandle lov om pensjonsordning for sykepleiere og reglene for penjonistlønn.

NSF får mange spørsmål om forslaget i lov om pensjonsordning for sykepleiere som åpner for at pensjonerte sykepleiere fra 1. juli 2016 kan jobbe på pensjonistlønn uten avkortet pensjon. Stortinget vil behandle saken før sommeren. Vi vil legge lovendringen ut på hjemmesiden når den er vedtatt. Under forutsetning av at Stortinget vedtar endringene som foreslått vil følgende gjelde fra 1. juli:

Hvor mye er pensjonistlønn?

Pensjonistlønn er kr 207 pr time uansett hvilken stilling/tidligere lønn man hadde. Lønnen er dermed den samme enten du er lege, sykepleier eller renholder.

Får man variable tillegg også?

Etter tariffavtalen i KS får man tillegg for ubekvem arbeidstid etter tariffavtalens ordinære bestemmelser. Dette innebærer lørdags og søndagstillegg, helg- og høytidstillegg samt kvelds- og nattillegg.  Dette gjelder ikke tariffavtalen i Staten hvor kun tillegg for bevegelige helligdager utbetales.

Hvilke tariffavtaler har pensjonistlønn?

Pensjonistlønn er avtalt i disse tariffavtalene: KS (alle kommuner unntatt Oslo), Spekter (helseforetakene), Virke, Kirkens arbeidsgiverforening (KA) og Staten. NSF har per i dag ikke avtale om pensjonistlønn med Oslo kommune.

Kan man både jobbe inntil 20 % og på pensjonistlønn?

Etter lovendringen vil det være både unntak fra innmelding for sykepleiere som jobber på ordinær lønn opp til 20 % stilling og for sykepleiere som jobber på pensjonistlønn. Disse unntakene kan kombineres dersom man får slik avtale med sin arbeidsgiver. Man må passe på å jobbe under grensen på 20 % i hvert kvartal.

Hvorfor forhandler ikke NSF høyere lønn for pensjonister?

Det er klare føringer i forslaget fra Regjeringen om at pensjonistlønn må være som i Stat/ KS. Dersom NSF hadde avtalt en pensjonistlønn som er høyere enn Stat/KS, er det sannsynlig at dette  ikke ville bli akseptert  og pensjonen avkortet.

Kan man jobbe så mye man vil på pensjonistlønn?

I proposisjonen fremgår det at pensjonistlønn er ment for arbeid i mindre omfang enn full stilling. Det vil primært si tilfeldig vikararbeid. Det er også forutsatt at pensjonistene ikke skal fortrenge annen yngre arbeidskraft.  I KS legges det til grunn at det likevel ikke vil være i strid med bestemmelsen om noen får et fastere tilsettingsforhold.

Hvorfor kan man ikke tjene så mye man vil når man mottar offentlig tjenestepensjon?

Myndighetene har ikke ønsket en slik ordning. Når sykepleiere kan pensjonere seg ved 62 år med full pensjon er det fordi de har særaldersgrense begrunnet i at arbeidet er belastende.

Alle arbeidstakere i offentlig sektor har mulighet for AFP fra 62 år. Med AFP kan man bare tjene kr 15.000,- pr år før det blir avkortning i pensjonen. Dette gjelder også hvis du er sykepleier og mottar AFP.

Grunnen til at man ikke kan tjene mer enn innmeldingsgrensen (20 % stilling) er at man ellers blir gjeninnmeldt i pensjonsordningen. Dette er ikke forbudt, men har negative konsekvenser for pensjon.

Fordi sykepleierordningen gjelder i store deler av privat sektor i tillegg til offentlig sektor, får den foreslåtte 20 % -grensen betydning for de fleste steder det er aktuelt for pensjonerte sykepleiere å jobbe. Hvis man derimot jobber i privat stilling helt utenfor helsetjenesten omfattet av sykepleierpensjonsloven, kan man tjene det man vil uten avkortning i alderspensjon. Se her hvor sykepleierpensjonsloven gjelder:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/115922/17080/Hvem-skal-innmeldes-i-pensjonsordningen-for-sykepleiere?

Kan jeg jobbe etter fylte 62?

Sykepleiere kan fortsatt velge å jobbe etter 62 år i sin ordinære stilling eller ta ut delvis pensjon og jobbe redusert.

Alderspensjonister kan også velge å jobbe på ordinær lønn ut over 20 %, men da avkortes pensjonen. Dette bør man avklare konsekvensene av med KLP på forhånd.

NB! Sjekk alltid med din pensjonsleverandør (KLP, Oslo pensjonsforsikring eller Statens pensjonskasse) hva du kan tjene ved siden av pensjon. Når det gjelder Statens pensjonskasse og Oslo Pensjonsforsikring så omfattes disse ikke av Sykepleierordningens regler og noen av forholdene ovenfor kan avvike fra det som er beskrevet her.  Hva du kan tjene ved siden av pensjon er også avhengig av hva slags pensjonstype du mottar (f eks AFP eller alderspensjon).

Her kan du lese litt mer om bakgrunnen for saken:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2915489/17036/Pensjonerte-sykepleiere-skal-faa-jobbe-mer

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2869219/17036/Nye-regler-i-sykepleierpensjonsordningen

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2886060/17036/Jobber-du-i-én-eller-flere-lave-deltidsstillinger