Lønnsoppgjøret på 1-2-3

Illustrasjon lønn og tariff

En tariffavtale gir deg rettigheter knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtalene forhandles hvert år, i henholdsvis hovedoppgjør og mellomoppgjør.

I hovedoppgjør forhandles det både om lønn og andre rettigheter i tariffavtalene, som for eksempel pensjonsbestemmelser, arbeidstid og overtidsbetaling. Det er hovedoppgjør annet vert år.

I mellomoppgjør forhandles det kun om lønn. Det er mellomoppgjør de årene det ikke er hovedoppgjør.

Lønnsoppgjøret i 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og andre deler av tariffavtalen forhandles.

Hold deg oppdatert på siste nytt om årets lønnsoppgjør.

NSFs rolle i lønnsforhandlingene

NSF er en del av Unio, som omfatter 14 fagforbund med 389 000 medlemmer, og er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

I lønnsoppgjørene forhandler Unio mot arbeidsgiverorganisasjoner på vegne av NSF og de andre forbundene. Forhandlingene foregår for de ulike tariffområdene:

  • Spekter (for alle som jobber på sykehus og i helseforetak)
  • KS (for alle som jobber i kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo kommune)
  • Oslo kommune (for alle som jobber i bydeler og etater i Oslo kommune)
  • Staten (for alle som jobber i departementer eller deres underliggende etater og virksomheter)
  • Virke (for alle som jobber i privat sektor i spesialisthelsetjenesten og innenfor helse og omsorg, utdanning, frivillighet og kultur)
  • Kirkelig arbeidsgiver (KA) og andre interesseorganisasjoner

I NHO gjennomfører NSF forhandlingene selv. 

Når starter tariffoppgjørene?

Forhandlingene starter til ulik tid, avhengig av hvem Unio forhandler mot.

Forhandlingene starter først opp for NSFs medlemmer hos Spekter, KS, Staten og Oslo kommune. Forhandlingene for Virke, NHO og KA foregår senere.

Hvem bestemmer hva?

Lønnsoppgjøret gjennomføres først i industrien mellom LO (Fellesforbundet) og NHO (Norsk Industri). Resultatet av disse forhandlingene, den såkalte «ramma», er å regne som en norm for alle andre lønnsoppgjør, inkludert sykepleiernes. Dette kalles frontfagmodellen. Den bygger på at lønnsveksten i hele samfunnet holdes innenfor de rammene som konkurranseutsatt industri (frontfaget) kan tåle. Dette skal tjene norsk økonomi på lang sikt.

Men frontfaget skaper også mekanismer som gjør at lønnen til grupper som sykepleiere ikke løftes mer enn andres gjennom tariffoppgjør. Frontfagsrammen brukes i stor grad som fasit, og ikke en norm.

Streik og lønnsnemnd

Hvis arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden ikke blir enige gjennom forhandlinger, kan NSF og andre Unio-forbund streike.

Målet med streiken er å få arbeidsgiversiden tilbake til forhandlingsbordet for å finne en løsning. Men for sykepleiere er det vanskelig å få gjennomført en streik fordi streiker kan stanses dersom myndighetene vurderer at det er fare for liv og helse. NSF får ikke gi sin vurdering av situasjonen før en streik stoppes med det som kalles lønnsnemnd. Nemnda bestemmer resultatet av oppgjøret, som er bindende for begge parter.

Mer informasjon

Er du interessert i å lese mer om lønnsforhandlingene og begreper som overheng og glidning? Les mer om tariffoppgjør på Unios nettsider.

Denne forklarende videoen er laget av Utdanningsforbundet:

Nyttige veier videre