Kun to av ti nyutdannede sykepleiere har kommunene som førstevalg

Av Martin Fredheim, 04.03.2018

Bare 21 prosent av nyutdannede sykepleiere har sykehjem eller hjemmesykepleie som førstevalg når de skal ut i jobb, viser ny undersøkelse fra NSF Student. Undersøkelsen viser også at mange har fått lavere stillingsprosent enn de ønsket seg.

Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon (NSF Student) har gjennomfører årlig en avgangsundersøkelse blant nyutdannede sykepleiere. Resultatene fra 2017 er klare.

- Undersøkelsen understreker viktige utfordringer for nyutdannende sykepleiere som skal ut i arbeidslivet. Samtidig er det også noen positive tendenserforteller leder av NSF Student Christian Strømnes.

Svarprosenten er for lav til at man kan trekke konklusjoner om nyutdannede sykepleiere generelt. Resultatene stemmer imidlertid godt overens med tidligere undersøkelser, og den kjennskap NSF Student har til nyutdannedes utfordringer gjennom en tett kontakt med medlemmene.

- Selv om undersøkelsen ikke nødvendigvis er representativ for alle nyutdannede sykepleiere gir den oss en viktig påminnelse på viktigheten av å satse på kvalitet i praksisperioder, god veiledning og gode ordninger for nyutdannede sykepleiere som skal ut i arbeidslivet. Dette handler både om rekruttering til yrket og om rekruttering til ulike deler av helsetjenesten, sier Strømnes.

Arbeidsgivere tilbyr ikke nok heltidsstillinger

Undersøkelsen viser at 3 av 4 ønsker full stilling.

- Det er flott at så mange nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe 100 prosent. Dette er med på å motbevise Anne Kari Brattens påstand om at kvinner heller ønsker å jobbe deltid og shoppe på CC Vest. Kun to prosent av de nyutdannede sykepleierne ønsker å jobbe mindre enn om lag 75 prosent. Det er med andre ord ingen tvil om at de nyutdannedes vilje til å jobbe fulltid er til stede, bemerker Strømnes.

Han fortsetter: - Misforholdet mellom ønsket stillingsstørrelse og tilbudt stillingsstørrelse gjør meg opprørt. Nesten hver tredje nyutdannet med ønske om å jobbe fulltid får ikke tilbud om dette. Det er for dårlig. Arbeidsgiverforeninger ønsker at sykepleierne skal jobbe heltid, da må de jo sikre at det hvert fall tilbys heltidsstillinger.

- Forsvinnende få ønsker seg en deltidsstilling på 50 prosent eller mindre. Men dessverre får mange kun tilbud om 50 prosent, selv om de gjerne skulle hatt høyere stillingsprosent, sier Strømnes.

Han forsetter:

- Dette bekrefter at uønsket deltid eksisterer. Vi bør kunne tilby de som trer inn i en sårt tiltrengt yrkesgruppe flere hele stillinger.

Kommunehelsetjenesten er lite attraktiv som arbeidsplass

7 av 10 nyutdannede sykepleiere svarer i avgangsundersøkelsen at de helst ønsker å jobbe på sykehus.

- Bekymrende, kommenterer Strømnes. - Rekruttering til kommunehelsetjenesten er viktig, spesielt nå. Samhandlingsreformen gir kommunene ansvar for mer avansert pasientbehandling enn tidligere.

Tendensen er ikke ulik resultatene fra tidligere års avgangsundersøkelser, og kommunehelsetjenesten kommer igjen dårlig ut.

- Kommunehelsetjenesten og sykepleierutdanningene har en jobb å gjøre knyttet til å gjøre hjemmesykepleien og sykehjem til mer attraktive arbeidsplasser for avgangsstudentene. De fleste sykepleierstudenter møter kommunehelsetjenesten for første gang i praksis. Her skapes førsteinntrykkene som kan være avgjørendes for studentenes senere motivasjon.

Om hva som bør gjøres sier Strømnes følgende:

- Veiledning av studenter i praksis må være en prioritert oppgave. Her trengs det både avsatt tid og formell veilederkompetanse blant de som veileder studenter. Både kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner har en viktig rolle, og de må samarbeide tettere rundt hvordan de kan skape et læringsmiljø preget av høyt utbytte for studentene.

Strømnes trekker frem Jobbvinnerprosjektet til KS som et viktig skritt i riktig retning:

- Jobbvinnerprosjektet har blant annet som mål å styrke veiledningen og kompetanseutvikling blant de ansatte i kommunene. Dette er viktig både for å rekruttere og beholde kompetent personell i kommunehelsetjenesten.

Arbeidsmiljø og trivsel er viktigst for nyutdannede

I avgangsundersøkelsen svarer nyutdannede sykepleiere at arbeidsmiljø og trivsel er viktigst når de skal velge sin første jobb som sykepleiere.

- Jeg forstår godt at arbeidsmiljø og trivsel er viktigst for nyutdannede sykepleiere. De ønsker seg et arbeidssted der de kan føle seg trygge i sin nye rolle og finne sin identitet som sykepleier. Det er på arbeidssteder der det er flere sykepleiere å støtte seg på og lære av at det oppleves trygt for de nyutdannede sykepleierne å jobbe. Her er det sykehusene som uten tvil kommer best ut. Sykehus har størst tetthet og tilgjengelighet av sykepleiere. Det gjenspeiler seg i svarene om hvor de nyutdannede ønsker å jobbe.

Strømnes er tydelig i sin anbefaling til kommunehelsetjenesten:

- Anerkjenn at nyutdannede sykepleiere ønsker å ta del i et inkluderende og trygt arbeidsmiljø. Sørg for at det finnes gode overgangsordninger for de som skal starte sin sykepleierkarriere. For eksempel mentorordninger eller traineestillinger.

Videre påpeker han betydningen av kompetanseutvikling:

- Kommunene må også anerkjenne at nyutdannede sykepleiere ønsker å tilegne seg mer kompetanse. I vår undersøkelse svarer mer enn 4 av 5 at de ønsker å ta mer utdanning. Kommunene trenger denne kompetansen, og her ligger spesialisthelsetjenesten lenger foran. De er tydelige på hvilken kompetanse de ønsker

Strømnes påpeker at kommunene kan gjøre seg attraktive på flere måter:

- For alle som jobber med rekruttering er det åpenbart at lønn spiller en viktig rolle. Det er så selvsagt at det bør være unødvendig å nevne. Vi vet at også fast ansettelse, stillingsprosent og fagmiljø er av stor betydning for nyutdannede.

Utdanningskvalitet er viktig

Resultatene fra avgangsundersøkelsen viser at 87 prosent vil anbefale sykepleierutdanningen til andre. Imidlertid er 4 av 10 enten usikre på eller vil ikke anbefale å ta sykepleierutdanningen på samme utdanningssted som dem selv.

Strømnes påpeker at god utdanning er avhengig av et samspill mellom egeninnsats og tilrettelegging for et godt læringsmiljø fra utdanningsinstitusjonens side:

- Utdanningsinstitusjonen har sammen med praksistilbyder et ansvar for å legge til rette for god og variert undervisning som fremmer effektiv læring. Det at de nyutdannede sykepleierne anbefaler andre å ta sykepleierutdanningen, men betydelig færre anbefaler andre å ta sykepleierutdanningen på den samme utdanningsinstitusjonen gir et signal om at utdanningsinstitusjonene og praksistilbydere kan bli bedre på det de er ansvarlige for.

Strømnes trekker frem praksis som et spesielt viktig læringsfelt der det er behov for å tenke nytt:

- Praksisstudiene varer ofte i 8-10 uker på ett og samme sted. Dagens modell for å gjennomføre praksisstudier utnytter ikke studentenes fulle potensial for læring. Det må bli slutt på praksisstudier der sykepleierstudentene fotfølger praksisveilederen sin i ti sammenhengende uker. Sykepleierstudentene blir skikkelig gode på arbeidsrutinene, men det er jo ikke det studentene skal lære seg i praksisstudiene. De er ikke på jobb. De skal lære seg å bli sykepleiere, og det gjøres ikke gjennom å servere middag for den 32. gangen.

- Lengden på praksisperioden er ikke et problem i seg selv, men tiden må brukes godt. Praksistilbydere må bli flinkere til å legge til rette for læringssituasjoner som stadig fremmer ny læring, og som utfordrer studentene på å reflektere rundt de valgene de tar i praksissier Strømnes.

Se undersøkelsen i PDF.

Kontaktinformasjon:

Christian Strømnes, leder NSF Student, tlf. 995 54 750